O projekcie

 

Projekt "Chcemy być aktywni!” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Miasta Lublin do 07.2019 r.

Szczególnie zapraszamy:

  • Kobiety,
  • Osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy z III profilem pomocy),
  • Osoby z niepełnosprawnością,
  • Osoby z niskimi kwalifikacjami.

 

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

Teren realizacji projektu: teren Miasto Lublin objęty programem rewitalizacji

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 54 osoby

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 39 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -  21 osób

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 18 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60 osób

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Script logo